Thursday, January 5, 2012

Eye donation of Vandana Vitankar

वंदना विटणकर गेल्या परंतु
नेत्रदान अन देहदान करून गेल्या.
चाहत्यांनी याचे अनुकरण करणे आवश्यक आहे.
नेत्रदान - डोळस दान
सविस्तर माहिती पत्रके ई मेल ने मागवा.
shreepad.agashe@gmail.com

श्री.वि. आगाशे , ठाणे.
Tel. 022 - 25805800 , M - 9969166607

No comments:

Post a Comment